ДВАНАДЕСЕТИ КОНКУРС
ЗА
„ГОЛЯМАТА ТАНЦОВА НАГРАДА НА СОФИЯ 2019”

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Регламент за организиране и провеждане на конкурса

А. Цел на конкурса:

Целта на конкурса е да стимулира хореографите за създаване на нови произведения, ръководителите за разнообразие в репертоара, а изпълнителите за точно изпълнение и вярна интерпретация на танцовите произведения.
Б. Възрастови групи

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:
І група – до 10 години
ІІ група – от 10 до 14 години
ІІІ група – от 14 до 18 години
ІV група – над 18 години .
За всяка възрастова група е необходимо да има заявили участие минимум /5/ /пет/състава.

За „Голямата танцова награда на София“ ще се състезават само колективи от всички възрастови групи, представили новосъздадено след 1.01.2018 год. произведение. Програмата на колективите трябва да бъде представена в блок с продължителност от:
І група – 6 минути
ІІ група – 10 минути
ІІІ група – 13 минути
ІV група – 16 минути
Участниците в конкурса се представят с танци неиграни от тях в конкурсната програма през 2018 год.

Заедно с „Голямата награда” ще бъдат връчени и награди за:
– хореография на новосъздаден танц
– изпълнение и вярна интерпретация
– музика
– костюм
По възрастови групи ще има и награди за класиране от първо до трето място.

В. Награди:

1. „Голямата танцова награда на София” – купа /плакет/ , диплом, парична награда за колектива
2. Награда за „Хореография на новосъздаден танц”
– за състава – плакет , диплом
– за автора – плакет, диплом и парична награда
3. Награда в категория за „Изпълнение и вярна интерпретация” – плакет , диплом
4. Награда в категория за “Музика” – плакет, диплом
5. Награда за класиране на първо място по възрастови групи – плакет , диплом , парична награда
6. Награда за класиране на второ място по възрастови групи – плакет , диплом
7. Награда за класиране на трето място по възрастови групи – плакет , диплом
8. Награда на публиката по възрастови групи – плакет, диплом, парична награда
9. Награди на спомоществуватели на конкурса
10. Награда за сценично поведение – плакет , диплом

Г. Журиране на конкурса:

Журито се състои от 5 члена – специалисти – хореографи, композитори, диригенти

Критерии за оценяване в различните категории:

І. Изпълнение и вярна интерпретация

● Стил и характер при изпълнението
● Ясна хореографска лексика
● Чиста композиция
● Настроение
● Технически грешки

ІІ. Музика

● Стил и характер на етнографската област
● Баланс и хармония в композицията
● Фалшиво звучене
● Плейбек , жива музика

ІІІ. Костюм

● Съобразяване с костюма на етнографската област
● Неправилно и небрежно обличане
● Технически грешки

Д. Начин на оценяване:

● Оценяването става едновременно от всички членове на журито по точкова система, при която всеки колектив стартира с определен брой точки, като за съответните грешки се отнемат определен брой точки. Колективите стартират с 50 броя точки След завършване на представянето на всеки състав, техническо лице събира попълнените карти с точките и изчислява крайния резултат. Средната оценка се сборува и дава крайния резултат на представилия се състав.
● Точките, които се отнемат по време на журирането се задраскват в картата за оценяване. Техническото лице изчислява отнетите и останалите точки на базата, на което се извършва класирането. За предпочитане е съставите да се явяват с музика на живо. При явяване с музика на запис се отнема 1/една/ точка.

● Съставите събрали най-много точки от трите раздела за оценяване заемат и съответното класиране по възрастови групи – І, ІІ и ІІІ място. При еднакъв брой точки е възможно класиране на няколко състави на едно и също място.

● Съставите събрали най-много точки при оценка на категориите: “Изпълнение и вярна интерпретация’ и “Музика” , получават и наградите за тях. При еднакъв брой точки наградите се присъждат след допълнително обсъждане от журито.

● Наградата за „Хореография на новосъздаден танц” се определя по преценка на журито, като допълнително се обсъждат всички представени новосъздадени танци. Наградата получават хореографа създал произведението и колектива, който го е представил.

● „Голямата танцова награда на София” се определя от журито, като за целта първите пет състава събрали най-много точки и представили новосъздадено произведение, се подлагат на повторна оценка, като към събраните точки всеки член на журито може да прибави от 0 до 5 нови. Член на журито не може да оцени с еднакви точки два различни състава. Така се оформя и крайният резултат – съставът с най-много точки печели „Голямата награда”.

● Съставите събрали най-много точки след гласуване на публиката , за всяка възрастова група поотделно, получават „Награда на публиката” за съответната група. Гласуването се извършва от публиката в залата , след представянето на всички състави за съответната възрастова група.

● Спомоществуватели на конкурса – частни лица , организации , фондации и други имат право да присъждат допълнителни награди по тяхна преценка. За тези награди не се журира или гласува от публиката

Е. Провеждане на конкурса

Конкурса се провежда в един ден в 4 отделни части съобразно възрастовите групи. Паузата между отделните части е 30 минути. Съставите се явяват на конкурса по възрастови групи в ред определен чрез жребий. Жребият се провежда от ръководството на Сдружението на танцовите дейци на 14 април 2018 г., 16.00ч. в Синдикален дом транспортните работници в присъствие на ръководителите на съставите, заявили участие.
Участниците в конкурса и художествените им ръководители са длъжни да се съобразяват с изискванията на организаторите, и спазват преди всичко етични норми на поведение на сцената и извън нея!
Всички резултати и крайното класиране се обявяват след приключване на конкурса.
Едновременно с това се връчват и наградите.
РЕШЕНИЕТО НА ЖУРИТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ

ОТНЕМАНЕ НА ТОЧКИ:

-ТОЧКИ СЕ ОТНЕМАТ ПРИ РАЗЛИКА В ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА
СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТА -ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ МИНУТИ, И ПРИ ПО-МАЛКО ОТ
ДВЕ МИНУТИ

КОЛЕКТИВ СЕ ЛИШАВА ОТ ПРИСЪДЕНИ НАГРАДИ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:
а/ при представяне на невярна информация за новосъздадено произведение
б/ при представяне на невярна информация за възрастта на участниците
в/ при отказ за получаване на присъдена награда

Допълнителни условия

– Дата на провеждане на конкурса – 20 април 2019 г.
– Заявки за участие /по образец/ се подават до 16.00 ч. на 16 март 2019 г. на адрес: гр. София -1504, бул.Мария Луиза 106; или на e-mail: tantsovideitsi@abv.bg

ЖЕЛАТЕЛНО Е ЗАЯВКАТА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ ЛИЧНО ОТ ХУДОЖЕСТВЕНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА КОЛЕКТИВА!

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ОТ СОФИЯ ПОДАВАТ ЛИЧНО ЗАЯВКИТЕ СИ ЗА УЧАСТИЕ!

В конкурса могат да участват само колективни членове на Сдружението, които участват активно в неговата работа, и са издължили членския си внос за 2018 и 2019 г. , срок – 16.00 ч. на 16. 03. 2019 г.

– В конкурса могат да участват и колективи, които желаят да станат колективни членове, като заплатят членския внос за 2018 и 2019 год. до 16.03.2019 год. Членският внос може да се заплати и на банковата сметка на Сдружението – “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД IBAN BG09 BPBI 7942 1091 4285 01 BIC: BPBIBGSF Код по Булстат 000694749 Сдружение на танцовите дейци
Допълнителни изисквания и условия:

-Желателно е всеки художествен ръководител при подаване на заявката за участие да предостави творчески биографии – лична и на колектива / 2 стандартни страници/
– Допуска се включване на 20% участници от по-горна или по-долна възрастова група
– Не се допуска видеозаснемане от лица, които не са упълномощени от Сдружението на танцовите дейци

– Такса – участие в ХI Конкурс за ГТН на София:

70.00 лв. – На възрастова група
Ако някоя възрастова група участва в два или повече жанра, всеки следващ /жанр/ се заплаща по 35.00лв.
15.00 лв. – индивидуални участници
10.00 лв. – дуо, трио, квартет
8.00 лв. – билет за конкурсната програма
2.00 лв. – билет за наградата на публиката
– Художествените ръководители са длъжни да съдействат за опазване имуществото на Синдикалния дом
– Организаторите не носят вина за загубени вещи

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ – УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
доц. Красимир Петров – 0888971229, Борис Филчев – 0896775786,
Анна Кръстева – 0876 312 389
В КОНКУРСА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ САМО НЕПРОФЕСИОНАЛНИ СЪСТАВИ!

СДРУЖЕНИЕТО НА ТАНЦОВИТЕ ДЕЙЦИ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ В РЕГЛАМЕНТА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ТАНЦОВИТЕ ДЕЙЦИ

ДВАНАДЕСЕТИ КОНКУРС
ЗА
„ГОЛЯМАТА ТАНЦОВА НАГРАДА НА СОФИЯ 2019”

ЖАНР : ………………………………………………………………………………………………
/ български танци, класически, характерни, модерни, спортни
танци, хип-хоп, брейк/

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

1. Име на колектива:………………………………………………………………………………………………………………

2. Художествен ръководител……………………………………………………………………………………………………………………

3.Адрес за кореспонденция:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Данни за контакт:
● тел:…………………………………………………………………………..
● Мобилен тел:………………………………………………………………
● факс:…………………………………………………………………………..
● e-mail: ……………………………………………………………………….

5. Възрастова група,в която ще се яви състава:

❏ I – до 10 год ………………………. /брой участници
❏ II – от 10 до 14 год ………………………. /брой участници
❏ III – от 14 до 18 год. ………………………. /брой участници
❏ ІV – над 18 год.………………………. /брой участници

Забележка:. Ако един състав се явява в различни възрастови групи е необходимо да се
попълнят отделни заявки, като се вписват и броя участници. Моля попълнете и приложението с данните на участниците

Конкурсна програма
:

Забележка: Общо времетраене – съгласно регламента

Име на танца Хореограф Композитор Постановчик
Минути
I
II
III
Общо времетраене:
7.Новосъздадено произведение – след 01.01. 2018 г. , с което състава ще бъде класиран в категории:
„Голямата танцова награда на София“ и „Хореография на новосъздаден танц“
Име на танца Хореограф Композитор Постановчик Год. на
създаване
I
II
III
Съставът се явява на конкурса с музика на: диск / CD / ……………………………………….
9. В случай че се явявате с оркестър , моля посочете: брой музиканти инструменти
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

минимален брой необходими микрофони ………………………………………………………………………………..

10. В случай че танците са с песенен съпровод или има отделно песенно изпълнение моля посочете:

брой певци

брой необходими микрофони: на стойка:…………………………………………. подвижни:…………………………..

.Концерт I група Концерт II група Концерт III Концерт ІV

Запознат съм с регламента на конкурса и го приемам
.
Дата: Ръководител:……………………………………………….
( подпис , име и фамилия )